google9730fbb436eda541.html waone_tralala: Soal Mid Semester I Bahasa Jawa Kelas 4 /* Kotak Banner ===================== */ #Box-Banner-ads { margin: 0px; padding: 5px; text-align: center; } #Box-Banner-ads img { margin: 0px 8px 4px 0px; padding: 3px; text-align: center; border: 3px outset #c0c0c0; } #Box-Banner-ads img:hover { margin: 0px 8px 4px 0px; padding: 3px; text-align: center; border: 3px inset #333; }

lamaan

Perang tanpo tanding........ Ngluruk tanpo bolo......... Menang tanpo ngasorake....... Sugih tanpo bondo..... Mulyo tanpo punggawa...... Mletik tanpo suthang...... Mabur tanpo lar..... Kuncoro tanpo wara-wara..... Senjatane kalimasadha....

Senin, 03 Oktober 2011

Soal Mid Semester I Bahasa Jawa Kelas 4


Mengeti Dina Kamardikan ing Sekolah

Saben Agustusan ing sekolahan mesti rame. Tanggal 17 Agustus biasane dianakake upacara bendera. Ana sing upacara ning sekolahan, ana sing ning kecamatan. Umume sedurunge tanggal 17 Agustus ing sekolahan – sekolahan dianakake maneka lomba. Lomba iki kanthi tujuwan supaya katon regeng mapag tekane dina kamardikan Republik Indonesia.
Lomba – lomba kuwi kaperang dadi telu. Kapisan, lomba olahraga utawa dolanan, Umpamane lomba sepedha lambat, lomba balap karung, lan lomba mangan krupuk. Kapindo, lomba seni, umpamane lomba maca geguritan, lomba nyanyi lagu perjuwangan, lomba nggambar. Katelu, lomba akademik, umpamane lomba mata pelajaran utawa cerdas cermat mata pelajaran.
Peserta kang melu lomba biasane nyalurake minat lan bakate. Kejaba kuwi, peserta bias uga ngukur kepinteran lan kemampuane. Mula, sing prestasine dhuwur padha entuk juwara. Lan aja lali, prestasi – prestasi kuwi kudu dipisungsungake kanggo nusa lan bangsa.

Kapethik saka buku Remen Basa Jawa kelas IV, kaca 5
I.   Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c, utawa d sangarepe wangsulan sing bener !
1.         Irah – irahane wacan ing dhuwur yaiku ….
a.    Mengeti dina kamerdikaan
b.    Mengeti Dina lomaba ing sekolah
c.    Lomba ing sekolah
d.   Mengeti Dina Kamardikan ing Sekolah
2.         Ing bulan apa biasane lomba-lomba dianakake kanggo mengeti dina kamardikaan ?
a.       Agustus
b.      September
c.       Oktober
d.      Nopember
3.         Lomba-lomba iku dianakake ana ing….
a.       kecamatan
b.      sekolahan
c.       bale desa
d.      kantor desa
4.         Apa tujuane dianakake lomba ? 
a.       Kanggo rame rame
b.      Kanggo ngukur kapinteran lan kemampuan peserta
c.       Kanggo ngregengake sekolahan.
d.      Kanggo ngisi kegiatan ekstrakulikuler sekolah
5.         Kepriye kahanan lomba ing sekolahan?
a.       sepi nyenyet
b.      rejeh
c.       rame
d.      sepi

6.         Tembung andahan mlayua asale saka tembung lingga ….
a.       amlayu
b.      keplayu
c.       playon
d.      mlayu
7.         Tembung dipangan manut dumadine tembung saka ….
a.       ko + pangan
b.      ka + pangan
c.       dak + pangan
d.      di + pangan
8.         Wacanen kanthi titi !
Anak Kuwalon

Ing sapinggiring alas ana ibu kang duwe anak wadon loro. Sijine anak kandhung lan sijine maneh anak kuwalon. Anak kandhung aran Bawang Abang dene sing anak kuwalon jenenge Bawang Putih. Bawang Putih watake jujur, nriman, andhap asor, tanggung jawab dene watake Bawang Abang sawalike.
Manut pedhotan dongeng ing dhuwur watake Bawang Abang yaiku ….   
a.       jujur, nriman lan andhap asor
b.      becik, athi-athi lan tanggungjawab
c.       iren, gumedhe lan kasar
d.      manut, mituhu lan sregep

9.         Manut pedhotan dongeng anak kuwalon, papan sing dicritakake  ana ing …
a.       sapinggiring kutha
b.      sapinggiring desa
c.       sapinggiring samudra
d.      sapinggiring alas

10.       Waspadakna banjur wacanen kanthi temen !

Matur Ibu
Sidong      : “Bu, kala wau kula didhawui Pak Guru nabung.”
Ibu            : “Lha, karepmu kepriye?”
Sidong      : “Kajeng kula, kula badhe nabung wonten bank.”
Ibu            : “Wah, apik kuwi! Kapan kowe arep wiwit nabung, Dong? ”
Sidong      : “Menapa kedah matur Bapak Bu?”
Ibu            : “Ora susah, mengko Ibu sing ngendika karo Bapak.”
Sidong      : “Lajeng kula nyuwun arta dhateng sinten, Bu?”
Ibu            : “Mengko sing maringi Ibu.”
Sidong      : “Inggih, matur nuwun, Bu.”

Intine pacelathon ing dhuwur yaiku ….
a.       nabung
b.      njaluk dhuwit
c.       njaluk sangu
d.      njaluk donga
11.       Manut pacelathon ana ing no  10, sing dadi isi omongan yaiku ….
a.       plesiran
b.      dolanan
c.       celengan
d.      garapan

12.       Watake Sidong ana ing pacelathon ndhuwur yaiku ….
a.       cethil
b.      gemi
c.       seneng njaluk dhuwit
d.      loma 
13.       Rudi tuku buku. Yen ditulis nganggo aksara Jawa ….   
a.        
b.       
c.        
d.       
14.        
Yen ditulis nganggo aksara latin ….
a.       rati bali
b.      roti bali
c.       rati beli
d.      roti mari
15.                            Sedulur
Anggitane : Rangga Gede Oditama
Ana endi dunungmu
Kepriye saiki kahananmu
Apa kowe isih kelingan marang kadangmu
Ana ngendi
Ya gene ora ana kabar babar pisan
Sliramu dak antu

Isi geguritang ing ndhuwur yaiku ….
a.       nglungani sedulur
b.      ngedohke sedulur
c.       ketemu sedulur
d.      ngluru sedulur 
16.       Dasa namane gunung yaiku ….
a.       sunu
b.      arga
c.       tirta
d.      jaladri
17.                                                                                                            Wonosobo, 5 Oktober 2011
Kagem
Bapak Guru Kelas 4
wonten SD Suka Maju Wonosobo

Ingkang Kinurmatan,
Ngaturi uninga dhumateng Bapak Guru bilih ing dinten menika, Rabu, 5 Oktober 2011, kula mboten saged mlebet sekolah, amargi badhe nuweni Eyang  wonten Sala ingkang saweg gerah.
Awit saking punika, kula nyuwun lumbering manah Bapak Guru supados maringi ijin mboten mlebet sekolah dinten menika.
Makaten atur saha panyuwun kula. Awit saking kawicaksanaan panjenengan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Semanten atur kawula, matur nuwun.

Sungkem kula,

                                                                                                                            Bambang
Titi mangsa layang ing dhuwur yaiku ….
a.       Wonosobo, 5 Oktober 2011
b.      Kagem Bapak Guru Kelas 4
c.       ingkang kinurmatan
d.      sungkem kula  
18.       Alamat sing dituju dening Bambang ana ing layang ndhuwur yaiku ….  
a.       Bapak kelas 1, SD Suka Maju Wonosobo
b.      Bapak kelas 2, SD Suka Maju Wonosobo
c.       Bapak kelas 3, SD Suka Maju Wonosobo
d.      Bapak kelas 4, SD Suka Maju Wonosobo
19.       Sing dadi pambukaning layang ing ndhuwur yaiku …. 
a.       ngaturi uninga
b.      ingkang kinurmatan
c.       sungkem kula
d.      wonosobo, 5 Oktober 2011
20.       Isine layang ing ndhuwur yaiku …. 
a.       layang ulem
b.      layang  kitir
c.       layang ijin
d.      layang lelayu
    21.                                                                Gambar wayang ing sisih tengen jenenge ….                     
a.          Bagong    
b.         Petruk
c.          Semar
d.         Gareng
22.       Pusakane punakawan gambar ing no. 21 yaiku ….
a.       keris
b.      gada
c.       bendho
d.      pethel 
23.                                                POCUNG

Bapak Pocung amung sirah lawan gembung
Padha di kunjara
Mati sajroning ngaurip
Mijil baka si Pocung dadi dahana
Batangane tembang Pocung ing ndhuwur yaiku ….
a.       cumplung
b.      penthol korek
c.       klenthing
d.      gajah
24.       Tembang Pocung ana … gatra
a.       4
b.      5
c.       6
d.      7
25.       Dasa namane kebo yaiku ….
a.       sona
b.      sawer
c.       peksi
d.      maesa
II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi bener !
1.         Waspadakna guneman ing ngisor iki, nuli rampungna pitakon kang durung dijawab !
Anis          : “Hen, kowe sesuk melu upacara ana ing kecamatan apa ora ?”
Hendri      : “Hayo melu. Sesuk aku karo kowe makili sekolahan upacara ana ing kecamatan
Anis          : “lho, ana acara apa to ana ing kecamatan?”
Hendri      : “Dadi sesuk kuwi kecamatan arep nganakake upacara mengeti dina kamardikan  
                     Republik Indonesia kaping 66. Hayo tanggal pira kamardikaning Republik
                     Indonesia ?
Anis          : “ ...........................................................................................”
2.         Bapak … menawi kula wangsul.
3.         Kembange (siram) supaya subur.                                                                                                
Tembung sajeroning kurung menawa oleh ater-ater di- karo panambang -i dadi ….
4.                                                  Yen ditulis latin dadi ….

5.         Sing dadi pembarepe Pandhawa ing cerita wayang yaiku ….
6.         Tembung lingga tulis, menawa oleh ater-ater dak dadi ….
7.         Rudi seneng bab kang mikir, mula dheweke seneng olah raga ....
8.         Ingkang dados inspektur upacara, Bapak Camat.
Ukara pitakone sing mathuk yaiku ….
9.         Anak lima lanang kabeh  diarani ….
10.       Bebasane kuncung nganti … aku durung tahu numpak montor mabur.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar