google9730fbb436eda541.html waone_tralala: saol mid semester bahsa jawa Kelas 5 /* Kotak Banner ===================== */ #Box-Banner-ads { margin: 0px; padding: 5px; text-align: center; } #Box-Banner-ads img { margin: 0px 8px 4px 0px; padding: 3px; text-align: center; border: 3px outset #c0c0c0; } #Box-Banner-ads img:hover { margin: 0px 8px 4px 0px; padding: 3px; text-align: center; border: 3px inset #333; }

lamaan

Perang tanpo tanding........ Ngluruk tanpo bolo......... Menang tanpo ngasorake....... Sugih tanpo bondo..... Mulyo tanpo punggawa...... Mletik tanpo suthang...... Mabur tanpo lar..... Kuncoro tanpo wara-wara..... Senjatane kalimasadha....

Sabtu, 08 Oktober 2011

saol mid semester bahsa jawa Kelas 5


I.      Wenehana tandha ( X ) ingaksara a, b, c utawa d sangarepe jawaban kang paling bener!

Bung Karno
Tanggal 1 Juni 1945 dina laire pancasila. Dina kasebut penting tumrap sejarah bangsa Indonesia .tanggal mau tansah ngemutakemarang tokoh proklamator Ir. Soekarno.
      Kagawa saka anggone remen mirsani pagelaran wayang kulit ing istana Negara , bung karno kagungan idola, yaiku raden arya gathutkaca,satriya pringgondani. Gathutkaca ndarbeni watak jujur , pantes minangka bayangkarane Negara.
      Saka anggone remen mirsani pagelaran wayang kulit , panjenengane ngantiapal banget karo cakepan lan anta wecananane Ki Dhalang. Mula ora karan maneh bab mau merbawani, menawa panjenengane sesorah.
      Nalikane ngestreni rapat raksasa ing alun-alun lor ngayogyakarta, Bungkarno ngendika , “Indonesia kudu madeg Negara kang tata temtrem, kerta raharja tebih saking cecengilan,dadi Negara kang adil lan makmur”.

1.   Irah-irahan wacan ing ndhuwur yaiku ….
A.   Pancasila                                         
B.   Bung Karno
C.   gathutkaca
D.   Wayang kulit
2.   Bung Karno kagungan tokoh wayang idola yaiku….
A.   Gathutkaca
B.   Semar
C.   Janaka
D.   werkudara
3.   Laire Pancasila tanggal…….
A.   1 juni 1945
B.   28 oktober
C.   3 Juli 1922
D.   5 juni
4.   Gathutkaca pantes dadi bayangkarane Negara amarga……
A.   Ndarbeni watak licik
B.   Watake culika
C.   Ndarbeni watak jujur
D.   Cidra ing janji
5.   Indonesia kudu madeg Negara kang tata tentrem supoyo….
A.   Cecengilan
B.   Mundur
C.   ngedegake perpustakaan
D.   Dadi Negara kang adil lan makmur

Soal nomer 6 lan 7
Pandhawa iku cacahe lima, mula kaprah diarani Pandhawa Lima. Puntadewa minangka pembarepe. Watake ambeg darma lan nrima ing pandum, adoh saka hawa kamurkan. Sing nomer loro arane Raden Werkudara ya Bima Sena. Pawakane gedhe dhuwur lan gagah prakosa. Sing nomer telu Raden Janaka kang kondang baguse prigel lan pinter manah. Dene Nakula lan Sadewa mujudake satriya kembar kang dadi wuragile. Pandhawa Lima nduweni watak utama, ambeg darma, lan luhur budine. Seneng welas marang wong cilik lan seneng tetulung marang wong kang nandhang kesusahan.

6.   Pandhawa lima mujudake satriya kang nduweni watak….
A.   adigang adigung adiguna
B.   angkara murka
C.   ambeg darma lan utama
D.   pamer lan pamrih
7.   Prabu Kresna  nata  ing……..
A.   Mandura
B.   Dwarawati
C.   Ngastina
D.   Mandaraka
8.   Bapak lagi ngombe kopi.
      Ukara ing ndhuwur yen digawe  basa krama alus dadi …
A.   Bapak saweg ngunjuk kopi.
B.   Bapak lagi ngunjuk kopi.
C.   Bapak lagi ngombe kopi.
D.   Bapak saweg ngombe kopi.
9.   Pak Karto duwe anak lima lanang kabeh.
Anak lanang lima lanang kabeh diarani….
A.   kedhana-kedhini
B.   kembang sepasang
C.   ontang-anting
D.   Pandhawa
10. Angin dasa namane……..
A.   maruta
B.   siti
C.   tirta
D.   wukir
11.Pak Suto lagi panen jagung.
      Wit jagung jenege ….
A.   damen
B.   ruyung
C.   tebon
D.   glugu
                       
Soal nomer 12, 13 lan 14
                                                            Pocung
                                                Ngelmu iku kalakone kanthi laku
                                                lekase lawan kas
                                                tegese kas nyantosani
                                                setya budya pangekese dur angkara
12. Tembang macapat Pocung watake ….
A.   Sereng
B.   prihatin
C.   gregeden kendho
D.   nelangsa
13. Guru wilangan tembang Pocung yaiku ….
A.   12, 8, 6, 12
B.   12, 6, 8, 12
C.   12, 8, 8, 12
D.   12, 6, 6, 12
14. Tembang macapat Pocung ing ndhuwur nyritakake babagan ….
A.   golek ngelmu
B.   golek panguripan
C.   golek bandha
D.   golek slamet

Soal nomer 15 lan 16
Pak kodir       : “ Tib, renea omong-omongan kene”.
Khotib                        : “ Inggih, wonten kersa menapa , Pak?”
Pak kodir       : “ Kowe saiki wis munggah kelas lima, tur bijimu apik. Kancamu Sarman kae rak sing dadi bintang kelas V ta?”
Khotib            : “ Inggih leres, Sarman panci dados juwara I wonten kelas V”.
Pak kodir       : “ Pancen dadi juwara kuwi angel. Kudu sinau temen, kenceng kekarepane lan taberi”.
15. Pacelathon ing ndhuwur nyritakake babagan ….
A.   unggah-unggahan
B.   bocah kelas V
C.   sinau
D.   juwara kelas
16. Sarman bisa dadi juwara kelas amarga nduweni watak …
A.   pinter lan manut karo wong tuwa
B.   sregep mangkat sekolah
C.   pinter lan seneng tetulung
D.   sregep sinau, kenceng kekarepane lan taberi
17. Pak Guru              : “ Suki, apa kowe kepengin dadi juwara kelas?”
Suki                      : “ Inggih kepengin Pak”.
Pak Guru             : “ Apa sranane supaya pinter”.
Suki                      : “ …………………………….”.
Ukara kanggo nglengkapi pacelathon ing nduwur yaiku ….
A.   kudu sregep sinau lan taberi
B.   sinau kanthi temen lan kenceng kekarepane
C.   kedah sinau kanthi temen sarta taberi
D.   kedah sregep lan taberi


18.      
Tulisan Jawa ing nduwur yen diganti nganggo huruf latin yaiku ….
A.   Paku sayung
B.   Paku payung
C.   Tuku Payung
D.   Luru payung

Soal nomer 19, 20 lan 21
                                                            Wonosobo, 20 September 2011
                                                                                               
                                                            Katur Bulik Vina
                                                            ing Tirtonadi RT 01 RW 01
                                                            Solo

            Assalamu’alaikum Wr.Wb.
         Nuwun, awit saking pangestunipun Bulik, kulawarga ing Wonosobo tansah wilujeng, mugi ing ngriki ugi makatena.
         Kejawi saking punika, bilih liburan ngajeng kula badhe sowan Bulik ing Solo saperlu nyuwun seserepan babagan damel bordir ingkang sae.
         Ing wasana cekap semanten rumiyin mugi Bulik kersa paring pangapunten ingkang kathah.
            Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
                                                                        Sembah sungkemipun
                                                                        ingkang putra

                                                                        ( Yuli )
19. Perangan adangiyah layang ing ndhuwur yaiku ….
A.   Assalamu’alaikum Wr.Wb.
B.   Katur Bulik Vina
C.   Wonosobo, 25 September 2010
D.   Ingkang putra
20. Surasane layang ing ndhuwur yaiku ….
A.   Bulik arep nang Wonosobo
B.   Yuli arep sowan Bulik
C.   Bulik pinter gawe bordir
D.   Yuli arep sowan bulik sinau bordir
21. Sapa sing ngirim layang ing ndhuwur?
Sing ngirim layang ing ndhuwur yaiku ….
A.   Bulik Vina
B.   Ibune Yuli
C.   Yuli
D.   Putrane Bulik Vina
22. Sapi telu mlebu kandang. Ukara kasebut yen ditulis nganggo aksara jawa kang bener ….

A.    

B.    

C.    
D.    


Soal nomer 23, 24 lan 25
Rawa Pening
Kacarita, wong-wong ing Desa Banarawa anggone golek daging kewan sedina muput durung oleh kewan siji-sijia. Ki Juru Mathokan, lurahe Desa Banarawa ngajak wong-wong padha leren.
            Sajerone ngaso ana wong sing lungguh ana ndhuwure wit kang ambruk. Gamane peso ditancepake ana wit kang dilungguhi.Wong mau kaget amarga wite metu banyune abang.Jebule banyu abang iku getih ula.Ula banjur dipateni, daginge digawa mulih.
            Nalika samana ana bocah bajang kang sejatine membane ula, yaiku ula Baru Klinthing. Bocah bajang mau marani omahe Ki Juru Mathokan saperlu nyuwun daging ula sing wis mateng, nanging ora diparingi malah dikon lunga.
            Si Bajang banjur marani omahe Mbok Randha sing uripe rekasa nanging luhur bebudene.Si Bajang ditampa lan diwenehi sega karo iwak ula. Sawise mangan bocah bajang banjur pamitan.
            Baru Klinthing nancepake sada lanang ing latar, nanging wong Desa Banarawa ora ana sing kuwat mbedhol. Bareng sada lanang dibedhol Baru Klinthing, tilase metu banyune lan dadi banjir bandhang ngelep Desa Banarawa. Mbok Randha kelingan welinge Baru Klinthing supaya numpak lesung. Banarawa dadi rawa kanga ran Rawa Pening dununge ing Ambarawa.

23. Ana ing crita Rawa Pening, Bocah Bajang iku sejatine membane ….
A.   Lurah Banarawa
B.   Ula Baru Klinthing
C.   Mbok Randha
D.   Sada Lanang
24. Paraga ing crita Rawa Pening kang nduweni sifat luhur bebudene lan seneng tetulung marang liyane yaiku ….
A.   Lurah Banarawa
B.   Mbok Randha
C.   Ula Baru Klinthing
D.   Wong-wong Banarawa
25. Rawa Pening kalebu wewengkon ….
A.   Salatiga
B.   Magelang
C.   Semarang
D.   Ambarawa

II    Isenana cecek-cecek ing ngisor iki kanthi pratitis!
      1.   Jodhipati iku kasatiyane……
2.   Anak wajib mikul dhuwur wong tuwa.
Mikul dhuwur  tegese ….
3.   mangan gedang                                             
                 
yen di tulis nganggo aksara jawa dadi ….
4.   Aku turu,Bapak……
5.   Cacahing wanda ing saben gatra diarani……
6.   Saben esuk bocah-bocah kelas lima kudu (sapu) sekolahan. .
      Tembung sapu ing ukara ndhuwur kudune ….
7.   …. sing lagi nandur pari ?
      Tembung pitakon kang trep kanggo ngiseni ceceik-cecek ing ukara nduwur yaiku ….
8.   Wong kang pegaweane nabuh gamelan jenenge……..
9.   Gambar wayang ing ngisor iki jenenge….         
                 
                                        


10. Giri tegese ….


       

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar